Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Οι Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις συνιστούν μία νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του επισκέπτη-χρήστη (εφεξής «Χρήστης») και του διαδικτυακού ιστοτόπου www.iauction.gr (εφεξής «iauction» ή «Ιστότοπος») αναφορικά με την περιήγηση, την πλοήγηση και τη χρήση του iauction, καθώς και των υπηρεσιών που δύνανται να προσφέρονται μέσω του iauction είτε από τον ίδιο τον Ιστότοπο είτε από τρίτα μέρη μέσω του Ιστοτόπου.

Η χρήση του iauction συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης & Προϋποθέσεων, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας ο Χρήστης οφείλει να διακόψει τη σύνδεσή του με το iauction και να απέχει από περαιτέρω χρήση αυτού.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι άνω των δέκα οκτώ (18) ετών και πως ό,τι δηλώνει είναι αληθές φέροντας ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχει, ενώ η χρήση στο όνομα νομικού προσώπου συνεπάγεται ότι ο χρήστης ενεργεί εκ μέρους, στο όνομα και για λογαριασμό του νομικού προσώπου και ότι διαθέτει την εξουσία εκπροσώπησης αυτού.

Το iauction διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις και πως κάθε πιθανή αλλαγή τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την ενσωμάτωσή της στον Ιστότοπο του iauction, επομένως ζητείται η ανάγνωση των Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων σε κάθε επίσκεψη στο Ιστότοπο.

Η ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων από τους Όρους Χρήσης & Προϋποθέσεις δεν επιφέρει την ακυρότητα των λοιπών όρων και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς με το Χρήστη, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

Στο iauction παρουσιάζονται ακίνητα για τα οποία επίκειται να λάβει χώρα ηλεκτρονικός πλειστηριασμός. Ο Χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο iauction και να αναζητήσει τα ακίνητα αυτά και να λάβει πληροφορίες για αυτά όπως οι πληροφορίες αυτές αναρτώνται στο iauction. To iauction δεν εγγυάται την ακρίβεια, εγκυρότητα ή αλήθεια των πληροφοριών αναφορικά με τα προς πλειστηριασμό ακίνητα και τους πλειστηριασμούς, δεν εγγυάται την έλλειψη σφαλμάτων στα στοιχεία και στα χαρακτηριστικά των ακινήτων και των πλειστηριασμών, ενώ τέλος δεν εγγυάται την επικαιροποίηση οποιουδήποτε στοιχείου αφορά σε ακίνητο ή σε πλειστηριασμό και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες, θετικές ή αποθετικές, άμεσες ή έμμεσες ή οποιασδήποτε μορφής, τυχόν προκληθούν με τη χρήση αυτών των πληροφοριών, ενώ είναι σε θέση να αλλάζει και τροποποιεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, τον τρόπο λειτουργίας και περιήγησης σε αυτόν καθώς και τον τρόπο και τα κριτήρια αναζήτησης των προς πλειστηριασμό ακινήτων.

Μέσω του iauction ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ίδιο το διαδικτυακό τόπο ή από τρίτα μέρη όπου στην τελευταία περίπτωση το iauction λειτουργεί ενδιάμεσα διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ του Χρήστη και των τρίτων μερών.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης ενδιαφέρεται για ένα ακίνητο τότε είναι δυνατόν να έρθει σε επικοινωνία με εκπρόσωπο του iauction ως ακολούθως: Για κάθε πληροφορία ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το iauction με τηλεφωνικό τρόπο καλώντας το νούμερο +30 2106008300, με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@iauction.gr και με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας επικοινωνίας διατίθεται στον Ιστότοπο.

Το iauction κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια μπορεί χωρίς προειδοποίηση να διακόψει ανά πάσα στιγμή σε οποιονδήποτε Χρήστη τη συνέχιση της περιήγησής του στο Ιστότοπο www.iauction.gr και να μην επιτρέψει την εκ νέου περιήγησή του στο μέλλον, ενώ ο Χρήστης ουδόλως δύναται να αξιώσει οτιδήποτε για την ενδεχόμενη αυτή ενέργεια.

Στο iauction είναι δυνατόν να διαφημίζονται και να προωθούνται προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων μερών, καθώς και να περιλαμβάνονται σύνδεσμοι (links) με την επιλογή των οποίων ο Χρήστης μεταφέρεται σε άλλους διαδικτυακούς ιστοτόπους τρίτων μερών. Παραπομπές σε διαδικτυακούς ιστοτόπους τρίτων με σκοπό τη διευκόλυνση του Χρήστη δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση ότι δημιουργείται οποιαδήποτε μορφή παρότρυνσης ή εγγύησης για το περιεχόμενο των εν λόγω διαδικτυακών ιστοτόπων ή την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και κάθε Χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψή του σε διαδικτυακούς ιστοτόπους τρίτων αποχωρεί από τον παρόντα Ιστότοπο και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών. Ο παρών Ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι έτεροι διαδικτυακοί ιστότοποι στους οποίους μπορεί να εισέλθει μέσω συνδέσμου δεν περιέχουν ιούς ή οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται ούτε την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια των παρεχόμενων σε αυτών πληροφοριών.

Ο Χρήστης οφείλει να εξετάζει τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργεί σύμφωνα με την ιδιωτική του βούληση, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη. Το iauction δεν εγγυάται ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνει να είναι πλήρεις, αληθείς, ακριβείς και επίκαιρες, δεν εγγυάται την έλλειψη σφαλμάτων στα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των ακινήτων ή την επικαιροποίηση οποιουδήποτε στοιχείου αφορά σε ακίνητο ή σε πλειστηριασμό και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις ή καθυστερήσεις ή αδυναμία μετάδοσης των πληροφοριών.

Το iauction δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις οποιασδήποτε νομικής φύσης, αστικής ή ποινικής, καθώς ούτε και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία θετική ή αποθετική του Χρήστη. Περαιτέρω, κάθε πληροφορία που εμπεριέχεται στον Ιστότοπο www.iauction.gr είναι μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλευτικό υλικό. Επομένως, το iauction δεν εγγυάται την ακρίβεια, αξιοπιστία, καταλληλότητα κάθε εκάστης πληροφορίας καθώς και δεν παρέχει οποιαδήποτε επενδυτική συμβουλή ή παραίνεση προς επένδυση.

To iauction δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία των προσφερόμενων υπηρεσιών ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση στο Ιστότοπο www.iauction.gr και τις υπηρεσίες ή αν παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στo τερματικό του Χρήστη, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στη λειτουργία των υπηρεσιών καθιστώντας δυσχερή τη χρήση ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία τους.

Απαγορεύεται κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, του παρόντος Ιστοτόπου και του περιεχομένου αυτού με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, καθώς άπαντα αποτελούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων.